Navigation

راهنمای نصب

برای نصب مطلوب و بدون نقص چهارچوب، رعایت نکات زیر در هنگام کار گذاشتن چهار چوب الزامی است
چهارچوب در تمامی جهات، مخصوصا از طرف لولا و سمتی که چاک زبانه قفل در آن قرار دارد،‌ بایستی شاقول و تراز کارگذاشته شود . RAHNAMA

بزرگنمایی تصویر
برای جلوگیری از احتمال خم شدن چهارچوب بطرف داخل، در هنگام ملات ریزی، قالب نصب ارسال شده به این شکل را در داخل قابلمه چهار چوب قرار دهید (مانند شکل روبرو) و سپس از همان قالب برای چهارچوبهای دیگر استفاده نمایید .

مصالح ساختمانی از قبیل گچ، کاشی، سنگ و ... روی چهارچوب را نگیرد و از سه طرف چهارچوب نمایان باشد.
تذکر : به تعداد اندازه های مختلف چهارچوبهای سفارش شده قالب نصب ارسال می گردد.
در دو طرف پایین چهارچوب علامتی حک شده را نشان میدهد. چهارچوب باید بصورتی نصب گردد که سطح کف تمام شده واقعی ، با خط کف حک شده روی چهارچوب همسطح و در یک تراز قرار گیرد (مانند شکل روبرو )

برای کار گذاشتن چهارچوب درب های ضدحریق

1- پشت درب فنر هیدرولیک (آرام بند ) نصب می شود، فاصله پشت چهارچوب تا دیوار 10 سانتی متر در نظرگرفته شود.

2- آستانه درب های ضد حریق نیز طوری باشد که با کف فاصله زیاد نداشته باشد.

Top of Page